Regulamin sklepu

Pkt.1. Określenie Sprzedawcy.

  1. Właścicielem Sklepu jest:
   Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C.
   ul. Osterwy 10
   33-103 Tarnów
   NIP: 873-324-44-46
   Tel. 665 630 044, 665 002 132
   @: biuro@elektro-team.pl


Pkt.2. Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy (dalej Sklep) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem internetu na podstawie niniejszego Regulaminu (dalej Regulamin).
 2. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 3. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto.
 5. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz posiada gwarancję producenta.


Pkt.3. Zamówienie.

 1. Zamówienie można składać na dwa sposoby: – wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu – koszyk klient – wysyłając e-maila dostępnego na stronie internetowej Sklepu.
 2. Z uwagi na wagę towarów (dotyczy silników) w Sklepie internetowym nie podajemy ceny transportu na silniki powyżej 31,50kg. Cena transportu jest każdorazowo negocjowana z firmami kurierskimi w zależności od ilości i wagi towaru przed złożeniem Zamówienia. Istnieje możliwość zlecenia odbioru towaru własnym transportem.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Po weryfikacji Klienta Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia na e-mail który został podany przy składaniu zamówienia podając kod handlowy zamówionego towaru oraz sposób i koszt dostawy towaru. Sklep ma prawo odmówić realizacji złożonego zamówienia jeżeli istnieją uzasadnione wątpliwości co do rzetelności i poprawności danych.
 4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy zamawianym towarze w momencie złożenia zamówienia. Wszystkie informacje zawarte przy produkcie pochodzą ze stron internetowych i katalogów producenta danego towaru.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy dochodzi w momencie potwierdzenia Zamówienia przez Sklep – wysłanie e-maila do Klienta z potwierdzeniem Zamówienia.
 6. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail, wszelkiej dokumentacji rozliczeniowej (Uprawnienia Sklepu zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej) oraz innych materiałów wynikających z prowadzonych rozmów handlowych: katalogi i karty katalogowe produktów.


Pkt.4 Płatności.

 1. Formy płatności dla Klienta: – płatność przelewem (przedpłata) – płatność gotówką w Sklepie.
 2. Cena przesyłki jest każdorazowo negocjowana z firmami kurierskimi w zależności od ilości i wagi towaru przed złożeniem Zamówienia. Istnieje możliwość zlecenia odbioru towaru własnym transportem. Cena transportu jest jedną z pozycji umieszczoną na fakturze VAT z wyjątkiem sytuacji gdy Klient sam zleca odbiór na swój koszt.
 3. Warunkiem wydania towaru jest uregulowanie płatności związanych z zakupem towaru.


Pkt.5. Wysyłka towaru.

 1. Zamówiony towar Sklep dostawcza firmami kurierskimi lub Klient odbiera w Siedzibie Firmy.
 2. Towar jest wysyłany w chwilą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.


Pkt.6. Reklamacje.

 1. W przypadku niezgodności towaru ze złożonym Zamówieniem Klient powinien odesłać reklamowany towar do Sklepu: Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C. ul. Osterwy 10 33-103 Tarnów wraz z opisem niezgodności po uprzednim poinformowaniu Sklepu o planowanej wysyłce. W e-mailu skierowanym do Sklepu Klient powinien podać numery dokumentacji handlowej: faktury VAT, paragonu, numer zamówienia, opis niezgodności. Koszt wysyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.
 2. Sklep w 14 dni od otrzymania przesyłki ustosunkuje się reklamacji Klienta.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep ponosi wszelkie koszty związane z usunięciem niezgodności oraz zwraca Klientowi poniesione koszty wysyłki reklamowanego towaru.
 4. Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.


Pkt.7. Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na drogą mailową na adres: biuro@elektro-team.pl lub wysłać w formie papierowej na adres: Firma Handlowa ELEKTRO-TEAM Piotr Setlak, Albert Nowicki S.C. ul. Osterwy 10 33-103 Tarnów Informacja powinna zawierać: – tytuł lub nagłówek Odstąpienie od umowy – adres dostawcy – adres Klienta (imię i nazwisko lub nazwę firmy) – data zawarcia umowy/dostawy – podpis Klienta – jeśli jest to w formie papierowej – data sporządzenia informacji o odstąpieniu od umowy
 3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
 5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient – gotówka lub przelew.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadku umów: – o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy – w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niedostępna magazynowo i jest produkowana wyłącznie na zamówienie klienta np. termin realizacji zamówienia wynosi 8-10 tygodni. – w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami


Pkt.8. Ochrona prywatności.

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.


Pkt.9. Zmiany Regulaminu.

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Regulamin może zostać zmieniony a zmiany zostaną opublikowane na stronie internetowe Sklepu i wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji na stronie Sklepu.
 3. Informacje i zmianach w Regulaminie klient otrzyma na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 4. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany w Regulaminie jeśli nie wypowiedział umowy w czasie określonym w pkt.8.2.